AMAGER HARMONIKAKLUB

NYHEDER      VEDTÆGTER      BILLEDER      MUSIKGRUPPER      LINK      KONTAKT      FORSIDE

    
Vedtægter i Amager Harmonikaklub

 

Stiftet den 16. januar 2003

 

 

 Vedtægter for
Amager Harmonikaklub
(Stiftet den 16. januar 2003)

 

§  1. Navn

Foreningens navn er Amager Harmonikaklub.

Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune.

§  2. Formål

Amager Harmonikaklub har til formål at udbrede og fremme harmonikaspillet.

§  3. Medlemmer  

Som medlem kan optages alle med interesse for harmonikaspil.

§  4.  Forpligtigelser

Medlemmerne er pligtige til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter og betale det fastsatte årlige kontingent.

§  5.  Ophør af medlemskab

Medlemskab af Amager Harmonikaklub ophører i følgende tilfælde:

a.       Skriftlig udmeldelse til bestyrelsen.

b.      Kontingentrestance. Er et medlem i restance med 1 års kontingent ophører medlemskabet.

c.       Eksklusion. Beslutning herom træffes af bestyrelsen og skal for at være gyldig, vedtages af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem ikke overholder klubbens formål og interesser. Et medlem har ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden der træffes afgørelse om eksklusionen.
 

§ 6.   Kontingent

Kontingent betales forud i januar måned. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentets størrelse, der fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 8.   Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i første kvartal..

Indkaldelsen hertil sker skriftlig med 14 dages varsel.

Ved skriftlig forstås, såvel almindelig post, som Elektronisk post. Elektronisk post anvendes kun efter det enkelte medlems accept af at modtage informationer fra klubben på denne måde.

Ekstraordinær geeralforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Indkaldelse hertil sker på samme måde som til ordinær generalforsamling eller hvis mindst 25 % af medlemmerne forlanger det.

Referat underskrives af referent og dirigent.                               

§ 9.   Regnskab

Klubbens reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Regnskabsåret er kalenderåret.
                              
§ 10.   Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages på ordinær generalforsamling med et stemmeflertal på mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer, eller på ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.
                             
§ 11.  Opløsning
 

Beslutning om opløsning af Amager Harmonikaklub kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling og til beslutningen kræves mindst 4/5 dele af de fremmødte medlemmer vedtager forslaget om opløsning.

Eventuel formue skal ved ophør overdrages til:

Danske Harmonikaspilleres Landsforbund.

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 27 marts 2014                                                                                                                                          
§ 7.   Bestyrelse
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

Formand

Kasserer

3 Bestyrelsesmedlemmer

 

Alle vælges for to år af gangen. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Formand, kasserer tegner foreningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at møde, træffes afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal.

Ved stemmelighed har formanden en ekstra stemme for flertalsafgørelse

Revisionen består af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen, for 2 år af gangen. Der vælges én revisor hvert år. Genvalg kan finde sted. 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Forslag til optagelse under punkterne 4, 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer til specifikke opgaver.