Hjem

Amager Harmonikaklub blev stiftet den 16. januar 2003.

Klubbens formål er at udbrede og fremme harmonikaspillet ved samspil på tværs af øen.

 

Vi spiller hver torsdag fra kl. 18.00 til kl. 21.30, på Kastrupgårdskolen i lokalerne på gang 1. Adressen: Blåklokkevej 2770 Kastrup.

 

Vi er 65 medlemmer, og vi har valgt at dele os op i forskellige samspils grupper.

 

Der er en orkestergruppe som spiller musik i flere stemmer. En gårdsanger gruppe der fortrinsvis spiller gamle gårdsanger melodier. En sømandsgruppe som spiller alle de gode kendte sømandssange.

 

Og vi har en stor gruppe af gehørspillere som spiller lidt af hvert.

Der spilles musik for enhver smag og interesse.

Vi er en meget social klub, hvor fællesskab og samspil er i højsædet.

 

Kontingent.

Indbetaling af kontingent foregår på følgende måde:

 

1. Indbetaling via bank til : Reg. 1551 - Konto nr. 10016622

 

2. Indbetaling direkte til kasseren Ida Hartlev

 

3. Insisterer du på at få et girokort kontakt kasseren Ida Hartlev på tlf. 40747160

 

Har du lyst til at være medlem, kan du kontakte

 

Finn Jørgensen tlf: 6126 2968 eller mail: finn@ener.dk

 

Vedtægter

Amager Harmonikaklub

Kontakt Finn Jørgensen

Telefon: 6126 2968

 

Stiftet den 16. januar 2003

Vedtægter for

Amager Harmonikaklub

(Stiftet den 16. januar 2003)

 

§ 1. Navn

 

Foreningens navn er Amager Harmonikaklub.

 

Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune.

 

§ 2. Formål

 

Amager Harmonikaklub har til formål at udbrede og fremme harmonikaspillet.

 

§ 3. Medlemmer

 

Som medlem kan optages alle med interesse for harmonikaspil.

 

§ 4. Forpligtigelser

 

Medlemmerne er pligtige til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter og betale det fastsatte årlige kontingent.

 

§ 5. Ophør af medlemskab

 

Medlemskab af Amager Harmonikaklub ophører i følgende tilfælde:

 

a. Skriftlig udmeldelse til bestyrelsen.

 

b. Kontingentrestance. Er et medlem i restance med 1 års kontingent ophører medlemskabet.

 

c. Eksklusion. Beslutning herom træffes af bestyrelsen og skal for at være gyldig, vedtages af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem ikke overholder klubbens formål og interesser. Et medlem har ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden der træffes afgørelse om eksklusionen.

 

§ 6. Kontingent

 

Kontingent betales forud i januar måned. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentets størrelse, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 8. Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i første kvartal..

 

Indkaldelsen hertil sker skriftlig med 14 dages varsel.

 

Ved skriftlig forstås, såvel almindelig post, som Elektronisk post. Elektronisk post anvendes kun efter det enkelte medlems accept af at modtage informationer fra klubben på denne måde.

 

Ekstraordinær geeralforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Indkaldelse hertil sker på samme måde som til ordinær generalforsamling eller hvis mindst 25 % af medlemmerne forlanger det.

 

Referat underskrives af referent og dirigent.

 

§ 9. Regnskab

 

Klubbens reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10. Vedtægtsændringer

 

Til ændring af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages på ordinær generalforsamling med et stemmeflertal på mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer, eller på ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

§ 11. Opløsning

 

Beslutning om opløsning af Amager Harmonikaklub kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling og til beslutningen kræves mindst 4/5 dele af de fremmødte medlemmer vedtager forslaget om opløsning.

 

Eventuel formue skal ved ophør overdrages til:

 

Danske Harmonikaspilleres Landsforbund.

 

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 27 marts 2014

§ 7. Bestyrelse

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 

Formand

 

Kasserer

 

3 Bestyrelsesmedlemmer

 

Alle vælges for to år af gangen. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Formand, kasserer tegner foreningen.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at møde, træffes afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal.

 

Ved stemmelighed har formanden en ekstra stemme for flertalsafgørelse

 

Revisionen består af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen, for 2 år af gangen. Der vælges én revisor hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Eventuelt

Forslag til optagelse under punkterne 4, 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer til specifikke opgaver.

 

Kom og spil

Amager Harmonikaklub:

Vi søger nye harmonikaspiller, om du spiller knap eller piano, alle er

meget velkommen! vi har 4 grupper:

Gårdsangerne

Lidt og vært

Gehør spillerene

Orkester gruppen

Kom glad og se hvad du har lyst til

Formand Jan Baage

Viskumvej 16

2770 Kastrup

 

4054 8010

Sidste nyt

 

30 November 2018 Kl.18.30

” Postkassen”

Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

Bus 35 + 36 kører lige til døren

Bus 5A + 350S kører til Korsvejen

 

November 12 2017

Gårdsangerene spiller på Plyssen

Kasser

Ida Hartlev Tlf: 4074 7160

 

Sekretær

Finn Jørgensen Tlf: 6126 2968

 

Bestyrelsesmedlemmer

Clavs Sørensen Tlf: 2670 2633

 

Johnna Persson Tlf: 3284 7087

 

Resior

Maj-BritT Fisker Tlf: 5333 0033

 

© Webdesign Clavs Sørensen