Hjem

Amager Harmonikaklub blev stiftet den 16. januar 2003.

       

Klubbens formål  er at udbrede og fremme harmonikaspillet ved samspil på tværs af øen.


Vi er 65 medlemmer som har valgt, at dele os op i forskellige samspils grupper.


Der er en orkestergruppe som spiller musik i flere stemmer

samt en gruppe der spiller lidt og hvert.


Der spilles musik for enhver smag og interesse.

Vi er en meget social klub, hvor fællesskab og samspil er i højsædet.


Orkestergruppen spiller om torsdagen på Tårnbyskole.

Lidt af hvert gruppen spiller om mandagen i det gamle vandtårn
på hjørnet af Oliefabriksvej/Løjtegårdsvej.


Kontingent.

Indbetaling af kontingent foregår på følgende måde:


1. Indbetaling via bank til : Reg. 1551 - Konto nr. 10016622


2. Indbetaling direkte til kasseren Ida Hartlev


3. Ønsker du anden type indbetaling kontakt
    kasseren Ida Hartlev på tlf. 4074 7160


Har du lyst til at være medlem, kan du kontakte


Hanne Olsen tlf: 3032 2798 eller mail: krohn_it@live.dk


 

Vedtægter 

Amager Harmonikaklub

Kontakt Hanne Olsen

Telefon:  3032 2798


Stiftet den 16. januar 2003

 

 

Vedtægter for

Amager Harmonikaklub

(Stiftet den 16. januar 2003)

 


§  1. Navn


Foreningens navn er Amager Harmonikaklub.


Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune.


§  2. Formål


Amager Harmonikaklub har til formål at udbrede og fremme harmonikaspillet.


§  3. Medlemmer 


Som medlem kan optages alle med interesse for harmonikaspil.


§  4.  Forpligtigelser


Medlemmerne er pligtige til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter og betale det fastsatte årlige kontingent.


§  5.  Ophør af medlemskab


Medlemskab af Amager Harmonikaklub ophører i følgende tilfælde:


a.       Skriftlig udmeldelse til bestyrelsen.


b.      Kontingentrestance. Er et medlem i restance med 1 års kontingent ophører medlemskabet.


c.       Eksklusion. Beslutning herom træffes af bestyrelsen og skal for at være gyldig, vedtages af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem ikke overholder klubbens formål og interesser. Et medlem har ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden der træffes afgørelse om eksklusionen.

 


§ 6.   Kontingent


Kontingent betales forud i januar måned. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentets størrelse, der fastsættes af generalforsamlingen.


§ 8.   Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i første kvartal.


Indkaldelsen hertil sker skriftlig med 14 dages varsel.


Ved skriftlig forstås, såvel elektronisk post som annoncering på Facebook og klubbens hjemmeside. Postomdelt brev anvendes kun til de medlemmer som ikke er digitale og som udtrykkelig har givet klubben besked om fortsat brevomdelt information. Ved ønske om brevomdelt post afholdes udgiften af medlemmet ved en forhøjede af kontingentet.


Ekstraordinær geeralforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


Indkaldelse hertil sker på samme måde som til ordinær generalforsamling eller hvis mindst 25 % af medlemmerne forlanger det.


Referat underskrives af referent og dirigent.                               


§ 9.   Regnskab


Klubbens reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.


Regnskabsåret er kalenderåret.

                               

§ 10.   Vedtægtsændringer


Til ændring af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages på ordinær generalforsamling med et stemmeflertal på mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer, eller på ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

                             

§ 11.  Opløsning 


Beslutning om opløsning af Amager Harmonikaklub kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling og til beslutningen kræves mindst 4/5 dele af de fremmødte medlemmer vedtager forslaget om opløsning.


Eventuel formue skal ved ophør overdrages til:


Danske Harmonikaspilleres Landsforbund.


Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 27 marts 2014                                                                                                                                         

§ 7.   Bestyrelse


Bestyrelsen består af 5 medlemmer:


Formand


Kasserer


3 Bestyrelsesmedlemmer


 

Alle vælges for to år af gangen. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Formand, kasserer tegner foreningen.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at møde, træffes afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal.


Ved stemmelighed har formanden en ekstra stemme for flertalsafgørelse


Revisionen består af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen, for 2 år af gangen. Der vælges én revisor hvert år. Genvalg kan finde sted.


Dagsorden:


Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Eventuelt

Forslag til optagelse under punkterne 4, 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer til specifikke opgaver.         


Kom og spil

Amager Harmonikaklub:

Vi søger nye harmonikaspiller, om du spiller knap eller piano, alle er

meget velkommen! vi har 2 grupper:

Lidt og hvert

Orkester gruppen


Kom glad og se hvad du har lyst til