Hjem

Kære medlemmer i Amager Harmonika Klub.

Som I alle ved, raser Coronavirussen rundt blandt os alle og vil smitte,
hvis den får muligheden.

I vores lille harmonikaklub skal vi alle opfylde myndighedernes påbud,
holde afstand, blive hjemme, undgå samvær med mere end 10 personer
samt huske en god håndhygiejne.

Derfor aflyser vi al mødeaktivitet foreløbig på ubestemt tid.

Dette indebærer selvfølgelig også aflysning af vores forårsfest d. 24 april.

Harmonikatræf i det ganske land er ligeledes begyndt at overveje aflysning for i år.
Ærø Harmonikatræf er aflyst, beslutningen for Ishøjtræf kender vi ikke.
Følg nye informationer på vores hjemmeside eller vores Facebook side.


Pas godt på jer selv og vælg jeres gøremål med omhu og fornuft.


Harmonikaen smitter ikke, så lad den være din tætte aktive ven.


Hilsen fra bestyrelsen.


 

Vedtægter 

Amager Harmonikaklub

Kontakt Finn Jørgensen

Telefon:  6126 2968


Stiftet den 16. januar 2003

 

 

Vedtægter for

Amager Harmonikaklub

(Stiftet den 16. januar 2003)

 


§  1. Navn


Foreningens navn er Amager Harmonikaklub.


Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune.


§  2. Formål


Amager Harmonikaklub har til formål at udbrede og fremme harmonikaspillet.


§  3. Medlemmer 


Som medlem kan optages alle med interesse for harmonikaspil.


§  4.  Forpligtigelser


Medlemmerne er pligtige til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter og betale det fastsatte årlige kontingent.


§  5.  Ophør af medlemskab


Medlemskab af Amager Harmonikaklub ophører i følgende tilfælde:


a.       Skriftlig udmeldelse til bestyrelsen.


b.      Kontingentrestance. Er et medlem i restance med 1 års kontingent ophører medlemskabet.


c.       Eksklusion. Beslutning herom træffes af bestyrelsen og skal for at være gyldig, vedtages af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Eksklusion kan finde sted, såfremt et medlem ikke overholder klubbens formål og interesser. Et medlem har ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden der træffes afgørelse om eksklusionen.

 


§ 6.   Kontingent


Kontingent betales forud i januar måned. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentets størrelse, der fastsættes af generalforsamlingen.


§ 8.   Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i første kvartal..


Indkaldelsen hertil sker skriftlig med 14 dages varsel.


Ved skriftlig forstås, såvel almindelig post, som Elektronisk post. Elektronisk post anvendes kun efter det enkelte medlems accept af at modtage informationer fra klubben på denne måde.


Ekstraordinær geeralforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


Indkaldelse hertil sker på samme måde som til ordinær generalforsamling eller hvis mindst 25 % af medlemmerne forlanger det.


Referat underskrives af referent og dirigent.                               


§ 9.   Regnskab


Klubbens reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.


Regnskabsåret er kalenderåret.

                               

§ 10.   Vedtægtsændringer


Til ændring af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages på ordinær generalforsamling med et stemmeflertal på mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer, eller på ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

                             

§ 11.  Opløsning 


Beslutning om opløsning af Amager Harmonikaklub kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling og til beslutningen kræves mindst 4/5 dele af de fremmødte medlemmer vedtager forslaget om opløsning.


Eventuel formue skal ved ophør overdrages til:


Danske Harmonikaspilleres Landsforbund.


Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 27 marts 2014                                                                                                                                         

§ 7.   Bestyrelse


Bestyrelsen består af 5 medlemmer:


Formand


Kasserer


3 Bestyrelsesmedlemmer


 

Alle vælges for to år af gangen. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Formand, kasserer tegner foreningen.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at møde, træffes afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal.


Ved stemmelighed har formanden en ekstra stemme for flertalsafgørelse


Revisionen består af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen, for 2 år af gangen. Der vælges én revisor hvert år. Genvalg kan finde sted.


Dagsorden:


Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Eventuelt

Forslag til optagelse under punkterne 4, 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer til specifikke opgaver.         

Amager Harmonikaklub blev stiftet den 16. januar 2003.

       

Klubbens formål  er at udbrede og fremme harmonikaspillet ved samspil på tværs af øen.


Vi spiller hver torsdag fra kl. 18.00 til  kl. 21.30, på Kastrupgårdskolen i lokalerne på gang 1.   Adressen: Blåklokkevej  2770 Kastrup.


Vi er 65 medlemmer, og vi har valgt at dele os op i forskellige samspils grupper.


Der er en orkestergruppe som spiller musik i flere stemmer. En gårdsanger gruppe der fortrinsvis spiller gamle gårdsanger melodier. En sømandsgruppe som spiller alle de gode kendte sømandssange.


Og vi har en stor gruppe af gehørspillere som spiller lidt af hvert.

Der spilles musik for enhver smag og interesse.

Vi er en meget social klub, hvor fællesskab og samspil er i højsædet.


Kontingent.

Indbetaling af kontingent foregår på følgende måde:


1. Indbetaling via bank til : Reg. 1551 - Konto nr. 10016622


2. Indbetaling direkte til kasseren Ida Hartlev


3. Insisterer du på at få et girokort kontakt kasseren Ida Hartlev på tlf. 40747160


Har du lyst til at være medlem, kan du kontakte


Finn Jørgensen tlf: 6126 2968 eller mail: finn@ener.dk


 


Kom og spil

Amager Harmonikaklub:

Vi søger nye harmonikaspiller, om du spiller knap eller piano, alle er

meget velkommen! vi har 4 grupper:

Gårdsangerne

Lidt og vært

Gehør spillerene

Orkester gruppen

Kom glad og se hvad du har lyst til

Formand Jan Baage

Viskumvej 16

2770 Kastrup


4054 8010

Sidste nyt


Søndag d. 9 feb. 2020

Gæsteoptræden
Peter Vesth & Kristian Rusbjerg


Aula, Skottegårdsskolen
Saltværksvej 63, 2770 Kastrup
Indgang fra skolegården Nordmarksvej


Kasser

Ida Hartlev Tlf: 4074 7160


Sekretær

Finn Jørgensen Tlf: 6126 2968


Bestyrelsesmedlemmer

Clavs Sørensen Tlf: 2670 2633


Johnna Persson Tlf: 3284 7087


Resior

Maj-BritT Fisker Tlf: 5333 0033


© Webdesign Clavs Sørensen